Algemene voorwaarden Matz Waspas

Artikel 9 Waspas met tegoed

De waspas met tegoed betreft een saldokaart van Matz Carwash waaraan een vooruit door de Cliënt betaald en toegewezen saldo gekoppeld is. Het tegoed op de waspas is 2 jaar geldig en niet rentedragend. Het saldo dat Cliënt heeft toegewezen aan zijn of haar waspas is niet inwisselbaar tegen contanten.

De waspas blijft te allen tijde eigendom van Matz Carwash. Cliënt is gehouden de waspas(sen) op eerste verzoek van Matz Carwash bij Matz Carwash in te leveren; indien Cliënt hiermee in gebreke blijft is Cliënt aan Matz een direct opeisbare boete van € 5,00 per waspas verschuldigd.

De eventueel bij de waspas behorende PIN-code is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Cliënt is verplicht ten aanzien van de PIN-code geheimhouding te betrachten. Dit brengt onder meer met zich mee dat de Cliënt deze code niet op de waspas mag vermelden of daarbij mag bewaren.

De toepassingsmogelijkheden van de waspas kunnen door Matz te allen tijde worden beperkt, opgeschort, gewijzigd, dan wel beëindigd, zonder dat Cliënt daaraan jegens Matz enig recht (zoals een recht op schadevergoeding) kan ontlenen.

In geval van verlies, diefstal, misbruik, vervalsing ed. van de waspas dient Cliënt dit onverwijld na ontdekking aan Matz te melden. Matz zal vervolgens zo spoedig mogelijk tot blokkering van de waspas overgaan. Cliënt is aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd gebruik (zoals in geval van verlies, diefstal, misbruik, vervalsing e.d.) van de waspas. Ook de kosten verbonden aan de vervanging van de waspas ad. € 5,00 komen voor rekening van Cliënt.

 

Het aanvragen en registreren van de waspas is gratis. De pas staat op naam en is gebonden aan het kenteken van je auto.


Deventer Zutphen