Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MATZ CARWASH

Algemeen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verrichting van diensten ten behoeve van cliënten van Matz Carwash, Deventer. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien deze door Matz Carwash schriftelijk zijn bevestigd.

Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: - Matz Carwash: onderneming die zich bedrijfsmatig bezighoudt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen. - Cliënt: degene die gebruik maakt van de diensten van Matz Carwash.

Artikel 1 Uitleg gebruik
Cliënt dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowasinstallatie van Matz Carwash te informeren over het juiste gebruik ervan.

Artikel 2 Instructies
Cliënt dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door een medewerker van Matz Carwash mondeling of door gebaren worden gegeven.

Artikel 3 Geschiktheid van het voertuig: bijzonderheden
Het voertuig van cliënt is alleen geschikt voor de autowasinstallatie van Matz Carwash als het voldoet aan de volgende eisen: - het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door Matz Carwash is aangegeven dat de autowasinstallatie geschikt is voor bijvoorbeeld gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken. - de op de autowasinstallatie aangegeven maximum-afmetingen (hoogte, breedte, lengte) mogen niet worden overschreden. - het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de autowasinstallatie losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en koplampwissers; ook niet- originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten. Cliënt dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel een medewerker Matz Carwash om advies te vragen. Cliënt dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij een medewerker van Matz Carwash te melden.

Artikel 4 Wasresultaat
Bij een normaal vervuilde auto mag cliënt verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Er wordt een voorbehoud gemaakt ten aanzien van de mogelijkheid bepaalde vervuiling te verwijderen. Cliënt kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd.

Artikel 5 Klachten
In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals cliënt (gezien Artikel 4) redelijkerwijs mocht verwachten, dient cliënt een medewerker van Matz Carwash aan te spreken, zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door Matz Carwash gegrond verklaard, dan heeft cliënt recht op éénmaal opnieuw wassen volgens het door Matz Carwash te kiezen programma.

Artikel 6 Schade
Matz Carwash is aansprakelijk voor schade die ontstaat door fouten van haar medewerkers, gebruik van ongeschikte (was) middelen of gebreken van de installatie. Er geldt echter een maximum van € 4.500,-, behoudens opzet of grove schuld. Cliënt is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij Matz Carwash of bij andere gebruikers, ontstaan doordat cliënt de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. In geval van overmacht is Matz Carwash niet aansprakelijk voor (in)directe schade. Onder overmacht wordt ten minste (maar niet uitputtend) verstaan: schade t.g.v. het gegeven dat een cliënt instructies niet opvolgt en/ of de installatie onjuist gebruikt of een ongeschikt voertuig laat wassen, onder verwijzing van artikel 1, 2 en 3. Matz Carwash honoreert bij vermeende aansprakelijkheid geen verzoeken tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde, voor zover deze werkzaamheden zijn verricht zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van Matz Carwash. Indien cliënt van mening is dat Matz Carwash aansprakelijk is, kan hij zich door middel van een aansprakelijkheidsstelling wenden tot het bedrijf met het verzoek om een lijst te overleggen met schade-experts die zich over de kwestie kunnen buigen. Partijen kunnen vervolgens, op kosten van ongelijk, aan een der experts een oordeel vragen over de oorzaak van het vermeende schadebeeld en over de vermeende aansprakelijkheid van Matz Carwash. Partijen volgen de conclusie uit deze schaderapportage op, tenzij de meest gerede partij binnen twee maanden -op eigen kosten- een contra expertise heeft laten uitvoeren, dat de conclusies uit het eerdere expertise rapport (grotendeels) niet onderschrijft. In dat geval zal er - wederom op kosten van ongelijk- een derde rapport worden opgesteld, door een expert die de beiden experts samen hebben aangewezen. Dit rapport zal bindend zijn, tenzij de meest gerede partij binnen twee maanden na overlegging van het derde rapport naar de rechter is gegaan, om daar een oordeel over de vermeende aansprakelijkheid van Matz Carwash te vragen.

Artikel 7 Weigeren van klanten
Matz Carwash kan een cliënt weigeren als diens voertuig voor de autowasinstallatie ongeschikt is of als daarvoor een andere redelijke grond bestaat.

Artikel 8 Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van de cliënt die worden vermeld op enig formulier (waaronder o.a. het meldingsformulier schade) worden door Matz Carwash verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Matz Carwash: de overeenkomst uitvoeren en zijn verplichtingen jegens de cliënt nakomen, de cliënt een optimale service verlenen, hem tijdig voorzien van actuele was-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door cliënt bij Matz Carwash aan te tekenen verzet gehonoreerd.

 

Het aanvragen en registreren van de waspas is gratis. De pas staat op naam en is gebonden aan het kenteken van je auto.


Deventer Zutphen